BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220505T103131Z DESCRIPTION:Sektor TSL w ciągu ostatnich lat przeszedł szybką transforma cję cyfrową. Zarządzanie flotą czy ładunkami\, optymalizacja tras prz ejazdu i obsługa zamówień coraz częściej odbywają się dziś za pomo cą systemów informatycznych.\n\nTo branżowy standard zwłaszcza w przyp adku dużych operatorów transportowych z gęstą siecią powiązań na ry nku. Standardem w branży wciąż nie jest natomiast odpowiedni poziom cyb erzabezpieczeń posiadanych technologii.\n\nLuki w systemach zabezpieczeń \, brak jednolitych standardów ochrony przed cyberatakami\, a przede wszy stkim posiadanie wielu interesujących\, cennych danych na temat ładunkó w – to główne powody\, dla których sektor TSL jest dziś tak bardzo p odatny na cyberataki. I stanowi „łakomy kąsek” dla cyberprzestępcó w\, którzy chcą wykorzystać pozyskane w ten sposób dane np. do działa lności przemytniczej lub terrorystycznej.\n\n\nWłaśnie dlatego stworzyl iśmy Webinar\, który jest pierwszym krokiem do zminimalizowania ryzyka. Dowiesz się z niego: \n\n* Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo w sektorze TSL?\n \n \n* Obowiązujące regulacje prawne oraz dobre praktyki\n \n \n* Zagrożenia bezpieczeństwa - w co celują hakerzy i jakich metody używa ją?\n \n \n* Kluczowe obszary cyberbezpieczeństwa w branży logistycznej \n\nLink do wydarzenia \n\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20220511T123000 DTSTAMP:20220505T103131Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20220511T110000 LAST-MODIFIED:20220505T103131Z LOCATION:Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Webinar - Cyberbezpieczeństwo branży logistycznej - J ak sektor TSL może chronić się przed cyberzagrożeniami? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000984DE6BD6860D801000000000000000 010000000FC575F3CCAC3E24BBAB1013B7703D486 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

\n Sektor TSL \;w ciągu ostatnich lat przeszedł szybką  \;transformację cyfrową. Zarządzanie flot ą czy ładunkami\, optymalizacja tras przejazdu i obsługa zamówień cor az częściej odbywają się dziś za pomocą \;systemów\n informatycznych.

\n

\nTo branżowy standard zwłaszcza w przypadku dużych operatorów transportowych z gęstą siecią powiąza ń na rynku. Standardem w branży wciąż nie jest natomiast \;odpowiedni poziom cyberzabezpieczeń \;posiadanych te chnologii.

\n

\nLuki w systemach \;zabezp ieczeń\, \;brak jednolitych standardów \ ;ochrony przed cyberatakami\, a przede wszystkim posiadanie wielu interesu jących\, cennych danych na temat ładunków – to główne powody\, dla których \;sektor\n TSL jest dziś tak bardzo podatny na cy berataki. I stanowi „łakomy kąsek” dla cyberprzestępc ów\, którzy chcą wykorzystać pozyskane w ten sposób dane np. do dzia łalności przemytniczej lub terrorystycznej.

\n
\nWłaśnie dlatego stworzyliśmy Webinar\, który jest pier wszym krokiem do \;zminimalizowania\n ryzyka. Dowiesz się z niego:\n
  \n
 • Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo w sektorze TSL?
  \n
  \n
 • < li>Obowiązujące regulacje prawne oraz dobre praktyki
  \n
  \n
 • Zagrożenia bezpieczeństwa - w co celują hakerzy i jakich metody używa ją?
  \n
  \n
 • Kluczowe obszary cyberbezpieczeństwa w branży l ogistycznej
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR